20 พฤษภาคม 2562 มทบ.28 ติดตามและประเมินผลโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190520095743463

มณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนินการโครงการ “ทบ.อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” โดยติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการทุก  2 เดือนหลังจากที่ได้มีการปลูกต้นไม้ไปแล้ว โดย ชป.ทบ.อาสาปลูกป่าฯ ได้ขึ้นไปสำรวจแปลงปลูกกล้าไม้ บ้านนาหว้า เมื่อ 17 เมษายน 2562 จำนวน 320 ต้น คิดเป็นร้อยละ 98 เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้ามีสภาพแข็งแรงแตกใบดีมาก โดยรูปแบบการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ (ตามนิเวศดั้งเดิมป่า) รูปแบบการฟื้นฟูป่าธรรมชาติ โดยหน่วยคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นดั้งเดิมป่าในพื้นที่ปลูกเพื่อการสร้างโครงสร้างของป่าเดิม และเร่งให้เกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติในพื้นที่ที่ทำการปลูกอย่างยั่งยืนภายหลังการปลูกเพียงครั้งเดียว ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ สัก , ตะแบก , สำรอง , มะค่าโมง , ถ่อน , เลือดแรด , ยางนา และตะเคียนทอง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม แต่มณฑลทหารบกที่ 28 ยังตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและผืนป่า เพื่อให้ป่าที่สร้างขึ้นนี้เจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป